Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług oraz personalizacji reklam. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Przeglądanie strony i wykonywanie na niej akcji oznacza zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie.

Kulinarne Indie

Wycieczki objazdowe

Kod oferty: FTR 54050/37

Słonecznie

35°C Słonecznie

Średnia temperatura w dzień w wybranym terminie podróży

Kliknij aby aktywować
Kulinarne Indie
Zdjecie: 1 z 38
Mapa
First minute
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
touroperator:
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
Oferta dostępna

Oferta z dnia 02.09.2020 została sprzedana. Brak wolnych miejsc w poprzednim terminie.
Wybrano pierwszy dostępny termin 02.09.2020

Rezerwacja wstępna

Wypełnienie formularza rezerwacji wstępnej nie wiąże się z żadnymi kosztami. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji.

2+0
7 dni
02.09.2020 - 09.09.2020
śniadania i obiadokolacje (HB)
2 osoby
(2 dorosłych)
Zmień
7 dni
(02.09 - 09.09.2020)
Zmień
02 września 2020
(środa)
Zmień
HB
(śniadania i obiadokolacje)
Zmień

Podróż z:
śr. 02.09.2020  
Warszawa - New Delhi
 
śr. 09.09.2020  
New Delhi - Warszawa
 
Dostępne opcje zakwaterowania ( dla 2 osób dorosłych )
pokój dwuosobowy (Pokój dwuosobowy) First minute
Dodatkowe ubezpieczenie podróżne "Kup sobie spokój"

Warunki i zakres ubezpieczenia - pakiet Premium

264,96
/ całość
Ubezpieczenie kosztów leczenia do 1 000 000 120 000
Cena całkowita
9 380
PLN
Wczytywanie...
Podsumowanie rezerwacji

9 380,00
Wczytywanie...
Kliknij aby aktywować
Kategoria
Regio
Indie
Opis

Dzień 1. Warszawa - Delhi.  Wylot z lotniska Chopina do Delhi.

Dzień 2. Delhi.  Przylot do Delhi na mię dzynarodowe lotnisko im. Indiry Gandhi. Transfer do hotelu, ś niadanie i czas wolny na odpoczynek. Wczesnym popoł udniem lunch w hotelu poł ą czony z pierwszym pokazem kulinarnym, któ ry stanowił bę dzie wstę p do zgł ę biania tajnikó w kuchni pó ł nocnych Indii. Po lunchu wspó lna wycieczka na targ przypraw, z któ rych sł yną hinduskie potrawy. Opró cz znanych nam w Europie aromatycznych przypraw tj. kolendra, kumin, goź dziki czy kardamon zapoznamy się ze specyfikami uż ywanymi tylko w tej czę ś ci ś wiata, tj.: anchur – sproszkowane, suszone mango czy asafetyda. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 3. Delhi (trasa okoł o 35 km).  Po ś niadaniu zwiedzanie stolicy Indii, olbrzymiego miasta historycznie podzielonego na starą i nową cześ ć. Zwiedzanie zaczniemy od Starego Delhi, wybudowanego w czasach mogolskich, zwanego też Szahdż ahanabadem. Dzisiaj stanowi ono centrum delijskich muzuł manó w, dlatego pierwszym punktem programu bę dzie Jama Masjid (Meczet Pią tkowy), najwię kszy meczet w Indiach. Pó ź niej przejaż dż ka rikszami po wą skich i nadal klimatycznych uliczkach Starego Delhi. Zobaczymy takż e są siadują cy z meczetem Czerwony Fort (tylko z zewną trz) i udamy się do Raj Gath - miejsca kremacji Mahatmy Gandhiego. Nastę pnie przemieś cimy się do tzw. Nowego Delhi, wybudowanego na począ tku XX w. przez Brytyjczykó w, jako centrum administracyjne kolonialnych Indii. Zobaczymy mię dzy innymi okazał y Rashtrapati Bhavan (Pał ac Wicekró la), przyległ e, bliź niacze budynki Sekretariató w, Sansad Bhawan (Parlament Indyjski) oraz Bramę Indii, stanowią cą okazał y ł uk triumfalny wzniesiony ku czci Hindusó w poległ ych na wszystkich frontach I Wojny Ś wiatowej i podczas Wojen Afgań skich. W dalszej czę ś ci dnia odwiedzimy grobowiec Humayuna uznawany za architektoniczny pierwowzó r sł ynnego Taj Mahal. Na koniec dnia zwiedzimy Gurdwarę Bangla Sahib - najwię kszą i najważ niejszą w Delhi ś wią tynię sikhijską.  Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 4. Delhi - Jaipur (trasa okoł o 260 km, przejazd okoł o 6 godzin).  Ś niadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przedpoł udniem odwiedzimy Kutb Minar - najwyż szy ceglany minaret w Indiach, któ ry wraz z okolicznymi zabytkami wpisany został na listę ś wiatowego dziedzictwa UNESCO. Z Delhi udamy się w kierunku Radż astanu, do miejscowoś ci Jaipur. W miarę moż liwoś ci czasowych, przed zakwaterowaniem w hotelu w Jaipurze, zł oż ymy wizytę w miejscowej "drukarni tekstylió w".  Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.

Dzień 5. Jaipur (trasa okoł o 30 km).  Rankiem, po ś niadaniu, udamy się do Fortu Amber, któ rego pierwszy dziedziniec zdobę dziemy na sł oniach. XI-wieczny fort jest doskonale umiejscowioną , mocno obwarowaną Radż pucką fortyfikacją , a jednocześ nie przez dł ugi czas był gł ó wną siedzibą bogatego rodu spod znaku sł oń ca. Niewą tpliwe najpię kniejsze budowle to Brama Ganesi oraz Shish Mahal - zdobiony tysią cami kawał kó w luster. W godzinach poł udniowych pokaz przyrzą dzania wybranych dań kuchni Radż astanu.  Kuchnia Radż astanu zdominowana jest przez dania wegetariań skie bazują ce przede wszystkim na ś wież ych warzywach, ryż u oraz fasoli w towarzystwie nieodł ą cznych aromatycznych przypraw.  W dalszej czę ś ci dnia wró cimy w obrę b muró w XVIII-wiecznego miasta Jaipur, zwanego też Ró ż owym Miastem. Zwiedzimy obecną siedzibę Radż y Jaipuru - Pał ac Miejski oraz sprawdzimy aktualny czas sł oneczny na olbrzymich kamiennych przyrzą dach astronomicznych w Jantar Mantar. Kolejna nazwa Jaipuru to Miasto Klejnotó w, z bogactwa któ rych i ich doskonał ej obró bki miasto sł ynie, wię c bę dą c tam nie moż na pominą ć kró tkiego pokazu rę cznej obró bki kamieni szlachetnych. Zwiedzają c Jaipur na pewno też zrobimy sobie zdję cia przy Hava Mahal (Pał acu Wiatró w) oraz Jal Mahal (Pał acu na Wodzie). Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 6. Jaipur - Fathepur Sikri - Agra (trasa okoł o 260 km, okoł o 6 godzin).  Ś niadanie w hotelu, wykwaterowanie i przejazd w kierunku Agry. Po drodze zwiedzanie pozostał oś ci miasta Fatehpur Sikri. Miasto wybudowane w 1569 roku, przez najwspanialszego mogolskiego cesarza Akbara, tak jak szybko powstał o, tak samo szybko zniknę ł o, przez co okreś lane jest mianem wymarł ego, opuszczonego miasta. Dzię ki kaprysowi Wielkiego Cesarza, któ ry chciał mieszkać blisko Salima Chisti, lokalnego mę drca, moż emy dzisiaj spacerować po olbrzymim, ś wietnie zachowanym kompleksie pał acowym z czasó w ś wietnoś ci imperium mogolskiego w Indiach. Przejdziemy przez kolejne dziedziń ce pał acowe odwiedzają c mię dzy innymi Diwan-i-Am (dziedziniec audiencji publicznych), Diwan-i-Khas z monumentalnym tronem (pawilon audiencji prywatnych), pię knie zdobiony Pawilon Tureckiej Suł tanki oraz okazał y Pał ac Jodhabai. Obiadokolacja u jednej z rodzin hinduskich, gdzie gospodyni pokaż e nam jak przygotować tradycyjny posił ek kuchni mogolskiej, któ ra obfituje w mię sa bogato przyprawiane gał ką muszkatoł ową , szafranem i suszonymi owocami. Chę tni bę dę mogli przył ą czyć się do wspó lnego przygotowywania posił ku.

Dzień 7. Agra - Delhi (trasa okoł o 220 km, 4-5 godzin).  Wczesnym ranem, przed ś niadaniem udamy się do jednego z Siedmiu Cudó w Ś wiata - sł ynnego Taj Mahal. Bajeczny, olbrzymi grobowiec zbudowany z biał ego marmuru, inkrustowanego mnó stwem kamieni szlachetnych i pó ł szlachetnych, uznawany jest za ś wiadectwo wielkiej mił oś ci cesarza Shahjahana do najukochań szej ż ony Mumtaz Mahal. Jego budowa trwał a 22 lata, od 1631 do 1653 r. i pochł onę ł a znaczną cześ ć cesarskiego skarbca. Obejrzymy go w peł nym majestacie i otoczeniu mogolskich ogrodó w. Po wizycie w Taj Mahal powró t do hotelu na ś niadanie. W dalszej czę ś ci dnia odwiedzimy Czerwony Fort - zespó ł budowli fortecznych i pał acowych pochodzą cy z czasó w cesarza Akbara. Fortyfikację ukoń czono w 1565 roku, jednak jako gł ó wna siedziba wł adcó w mogolskich był a wielokrotnie przebudowywana wewną trz. Dzię ki temu do dziś zachował się cał y kompleks pał acowy, któ rego poszczegó lne czę ś ci reprezentują ró ż ne style i nazwane są od imienia mogolskiego wł adcy, któ ry je przebudowywał. W ś rodku dnia, w miarę dostę pnoś ci czasowej, bę dziemy mieli okazje zapoznać się z kontynuowanymi od czasó w budowy Taj Mahal tradycyjnymi metodami inkrustacji marmuró w. Popoł udniu powró t do Delhi. Po przyjeź dzie do Delhi zakwaterowanie w hotelu, czas wolny. Obiadokolacja w hotelu. Wieczorem / nocą transfer na lotnisko oraz wylot do Polski.

Dzień 8. Przylot na lotnisko w Warszawie.

Wyposażenie
Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Cena zawiera

Cena zawiera:

 • przelot Polska - Delhi - Polska liniami rejsowymi z przesiadkami
 • opł aty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNW
 • zakwaterowanie w hotelach 3-4* w pokojach dwuosobowych z ł azienkami i klimatyzacją i/lub wentylatorami przysufitowymi,
 • wczesne zakwaterowanie w hotelu drugiego dnia programu, w zależ noś ci od godziny przylotu do Delhi, oraz pó ź ne wykwaterowanie z hotelu w ostatnim dniu wycieczki,
 • wyż ywienie: ś niadania i obiadokolacje
 • transport klimatyzowanym autokarem na trasie wycieczki
 • zwiedzanie wg programu (bez biletó w wstę pu) - w tym pokazy i warsztaty kulinarne,
 • serwis wykwalifikowanego polskiego pilota
Cena nie zawiera
 • obowią zkowa opł ata za wstę py do zwiedzanych obiektó w, obsł uga lokalnych przewodnikó w, serwis miejscowego agenta,   zwyczajowe napiwki i inne opł aty lokalne w wysokoś ci ok. 175 USD na osobę jako pakiet pł atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki,
 • dopł ata do zakwaterowania w pokoju pojedynczym albo do tań szej opcji "podró ż ują cy samotnie" (uczestnik moż e być dokwaterowany do innej osoby tej samej pł ci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji "podró ż ują cy samotnie", dopł ata zostanie anulowana
 • opł ata za fotografowanie i filmowanie do 10 USD/os
 • koszty wycieczek fakultatywnych
 • koszty wizy indyjskiej
 • miejsca obok siebie w samolocie za dodatkową opł atą (o cenę i dostę pnoś ć zapytaj sprzedawcę ).
Obsługa na miejscu

w ję z. polskim

Informacje wizowe

1. Za poś rednictwem organizator.
organizator poś redniczy w uzyskaniu wizy w cenie 100 PLN/os + koszt wizy 180 PLN/os. W przypadku zgł oszenia poś rednictwa wizowego w rezerwacji konieczne jest wypeł nienie wniosku wizowego online oraz zał ą czenie w nim skanu wymaganych dokumentó w: paszportu (pdf, min. 10KB, max. 300 KB) oraz zdję cia w kolorze (jpg, min. 10 KB, max. 1 MB).
Obowią zkowo, przed wysł aniem dokumentó w do dział u wizowego należ y zgł osić do rezerwacji usł ugę poś rednictwa.
WAŻ NE: W przypadku zakupu ofert Last Minute, istnieje koniecznoś ć skonsultowania moż liwoś ci poś rednictwa z organizator.
Wniosek wizowy: https://ssl.eccoholiday.com/reservation_et/wiza_indie.php
Uprzejmie prosimy:
- Otworzyć paszport na stronie ze zdję ciem oraz zeskanować OBYDWIE STRONY
- Nie skanować dokumentó w do gó ry nogami oraz bokiem
- Jako oryginał do scanu zdję cia uż ywać zdję cia kolorowego zrobionego u fotografa (z twarzą na wprost, na jasnym tle), a nie zdję cia z paszportu
- Podawać w nagł ó wku wniosku prawdziwą datę wyjazdu oraz wpisywać rzeczywistą waż noś ć paszportu (paszporty dzieci waż ne są max. 5 lat)
Wniosek moż na wypeł nić i przesł ać najpó ź niej na 14 dni roboczych przed wylotem.
Uzyskana w drodze poś rednictwa wiza wydawana jest na okres 30 dni i uprawnia do wielokrotnego przekroczenia granicy.

UWAGA : Do przekroczenia granicy indyjskiej przez obywateli Polski konieczny jest paszport waż ny co najmniej 6 miesię cy od daty powrotu z wyjazdu oraz wiza.
2. Samodzielnie za pomocą systemu e-wiza.
Do 96h przed wylotem istnieje moż liwoś ć otrzymania e-wizy w cenie zgodnej z cennikiem + opł ata za transakcję kartą ok. 2 USD*, bez koniecznoś ci wysył ania dokumentó w do Warszawy. W celu otrzymania e-visy należ y wypeł nić wniosek wizowy na stroniehttps://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html oraz doł ą czyć podczas wypeł niania wniosku: zdję cie w kolorze w formacie jpg i skan paszportu (strona ze zdję ciem) w formacie pdf oraz opł acić e-wizę przy pomocy karty kredytowej lub debetowej.* wysokoś ć opł aty moż e ulec zmianie w zależ noś ci od banku, któ ry wydał kartę

Udogodnienia *:
 • Oferty egzotyczne

* Poprawność udogodnień zawsze weryfikuj z opisem hotelu

Ważne informacje:
Prezentowane godziny wylotów mogą ulec zmianie.
Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych informacji MSZ przed podróżą w wybranym kierunku.

Prognozowana pogoda w Agrze

18.08.2020 (wtorek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
35° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekkie zachmurzenie
28° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 59 %
Wiatr: 8 km/h
19.08.2020 (środa)
Słonecznie
34° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
28° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 62 %
Wiatr: 8 km/h
20.08.2020 (czwartek)
Lekki przelotny deszcz
34° C Lekki przelotny deszcz
Lekkie zachmurzenie
28° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 58 %
Wiatr: 9 km/h
21.08.2020 (piątek)
Słonecznie
34° C Słonecznie
Bezchmurnie
28° C Bezchmurnie
Wilgotność 58 %
Wiatr: 10 km/h
22.08.2020 (sobota)
Słonecznie
35° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
27° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 58 %
Wiatr: 9 km/h
23.08.2020 (niedziela)
Słonecznie
36° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
28° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 54 %
Wiatr: 9 km/h
24.08.2020 (poniedziałek)
Słonecznie
36° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
28° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 51 %
Wiatr: 9 km/h
25.08.2020 (wtorek)
Słonecznie
35° C Słonecznie
Bezchmurnie
29° C Bezchmurnie
Wilgotność 56 %
Wiatr: 7 km/h
26.08.2020 (środa)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
36° C Umiarkowany lub znaczny ...
Bezchmurnie
29° C Bezchmurnie
Wilgotność 57 %
Wiatr: 7 km/h
27.08.2020 (czwartek)
Lekkie zachmurzenie
36° C Lekkie zachmurzenie
Lekkie zachmurzenie
29° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 54 %
Wiatr: 9 km/h
28.08.2020 (piątek)
Słonecznie
36° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
29° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 51 %
Wiatr: 10 km/h
29.08.2020 (sobota)
Miejscowo przelotny deszcz
35° C Miejscowo przelotny deszcz
Bezchmurnie
29° C Bezchmurnie
Wilgotność 55 %
Wiatr: 11 km/h
30.08.2020 (niedziela)
Słonecznie
35° C Słonecznie
Miejscowo przelotny deszcz
28° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 56 %
Wiatr: 9 km/h
31.08.2020 (poniedziałek)
Lekkie zachmurzenie
36° C Lekkie zachmurzenie
Bezchmurnie
28° C Bezchmurnie
Wilgotność 51 %
Wiatr: 9 km/h
01.09.2020 (wtorek)
Lekkie zachmurzenie
35° C Lekkie zachmurzenie
Bezchmurnie
29° C Bezchmurnie
Wilgotność 52 %
Wiatr: 12 km/h
Dzień wylotu
02.09.2020 (środa)
Słonecznie
35° C Słonecznie
Bezchmurnie
29° C Bezchmurnie
Wilgotność 56 %
Wiatr: 14 km/h
Dzień 1
03.09.2020 (czwartek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
34° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekkie zachmurzenie
29° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 58 %
Wiatr: 14 km/h
Dzień 2
04.09.2020 (piątek)
Słonecznie
34° C Słonecznie
Bezchmurnie
28° C Bezchmurnie
Wilgotność 57 %
Wiatr: 11 km/h
Dzień 3
05.09.2020 (sobota)
Miejscowo przelotny deszcz
34° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekkie zachmurzenie
27° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 59 %
Wiatr: 13 km/h
Dzień 4
06.09.2020 (niedziela)
Miejscowo przelotny deszcz
35° C Miejscowo przelotny deszcz
Bezchmurnie
27° C Bezchmurnie
Wilgotność 55 %
Wiatr: 12 km/h
Dzień 5
07.09.2020 (poniedziałek)
Lekkie zachmurzenie
33° C Lekkie zachmurzenie
Bezchmurnie
27° C Bezchmurnie
Wilgotność 63 %
Wiatr: 9 km/h
Dzień 6
08.09.2020 (wtorek)
Lekkie zachmurzenie
34° C Lekkie zachmurzenie
Bezchmurnie
27° C Bezchmurnie
Wilgotność 60 %
Wiatr: 9 km/h
Dzień 7
09.09.2020 (środa)
Lekkie zachmurzenie
34° C Lekkie zachmurzenie
Lekkie zachmurzenie
27° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 60 %
Wiatr: 10 km/h
10.09.2020 (czwartek)
Słonecznie
34° C Słonecznie
Bezchmurnie
27° C Bezchmurnie
Wilgotność 57 %
Wiatr: 11 km/h
11.09.2020 (piątek)
Lekkie zachmurzenie
33° C Lekkie zachmurzenie
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 63 %
Wiatr: 8 km/h
12.09.2020 (sobota)
Słonecznie
34° C Słonecznie
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 62 %
Wiatr: 9 km/h
13.09.2020 (niedziela)
Miejscowo przelotny deszcz
35° C Miejscowo przelotny deszcz
Bezchmurnie
27° C Bezchmurnie
Wilgotność 56 %
Wiatr: 7 km/h
14.09.2020 (poniedziałek)
Słonecznie
36° C Słonecznie
Bezchmurnie
28° C Bezchmurnie
Wilgotność 54 %
Wiatr: 7 km/h
15.09.2020 (wtorek)
Słonecznie
35° C Słonecznie
Bezchmurnie
28° C Bezchmurnie
Wilgotność 54 %
Wiatr: 7 km/h
16.09.2020 (środa)
Słonecznie
35° C Słonecznie
Bezchmurnie
27° C Bezchmurnie
Wilgotność 51 %
Wiatr: 9 km/h
17.09.2020 (czwartek)
Słonecznie
35° C Słonecznie
Bezchmurnie
27° C Bezchmurnie
Wilgotność 54 %
Wiatr: 10 km/h
18.09.2020 (piątek)
Słonecznie
35° C Słonecznie
Bezchmurnie
27° C Bezchmurnie
Wilgotność 50 %
Wiatr: 11 km/h
19.09.2020 (sobota)
Słonecznie
35° C Słonecznie
Bezchmurnie
27° C Bezchmurnie
Wilgotność 53 %
Wiatr: 9 km/h
20.09.2020 (niedziela)
Słonecznie
34° C Słonecznie
Bezchmurnie
27° C Bezchmurnie
Wilgotność 52 %
Wiatr: 11 km/h
21.09.2020 (poniedziałek)
Słonecznie
35° C Słonecznie
Bezchmurnie
27° C Bezchmurnie
Wilgotność 49 %
Wiatr: 11 km/h
22.09.2020 (wtorek)
Słonecznie
35° C Słonecznie
Bezchmurnie
27° C Bezchmurnie
Wilgotność 44 %
Wiatr: 12 km/h
23.09.2020 (środa)
Słonecznie
35° C Słonecznie
Bezchmurnie
28° C Bezchmurnie
Wilgotność 41 %
Wiatr: 12 km/h
24.09.2020 (czwartek)
Słonecznie
36° C Słonecznie
Bezchmurnie
27° C Bezchmurnie
Wilgotność 40 %
Wiatr: 13 km/h

Średnie temperatury w ciągu roku w Delhi

Temperatura
w dzień (°C)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
13 16 18 17 24 28 21 23 25 24 25 20
I połowa roku II połowa roku
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Temperatura w dzień (°C)
13 °
16 °
18 °
17 °
24 °
28 °
21 °
23 °
25 °
24 °
25 °
20 °
Temperatura w nocy
w nocy (°C)
9 8 11 12 17 15 16 17 18 17 17 15
Temperatura w nocy (°C)
9 °
8 °
11 °
12 °
17 °
15 °
16 °
17 °
18 °
17 °
17 °
15 °
Średnia liczba
słonecznych dni
 • 29
 • 24
 • 21
 • 23
 • 25
 • 24
 • 16
 • 11
 • 22
 • 27
 • 28
 • 31
Średnia liczbasłonecznych dni
 • 29
 • 24
 • 21
 • 23
 • 25
 • 24
 • 16
 • 11
 • 22
 • 27
 • 28
 • 31
Średnie
opady (mm)
 • 0
 • 30
 • 21
 • 0
 • 0
 • 6
 • 63
 • 177
 • 24
 • 123
 • 0
 • 0
Średnieopady (mm)
 • 0
 • 30
 • 21
 • 0
 • 0
 • 6
 • 63
 • 177
 • 24
 • 123
 • 0
 • 0
Ilość dni
deszczowych
 • 2
 • 5
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 15
 • 20
 • 8
 • 4
 • 2
 • 0
Ilość dnideszczowych
 • 2
 • 5
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 15
 • 20
 • 8
 • 4
 • 2
 • 0
powered by fostertravel.pl
0