Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług oraz personalizacji reklam. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Przeglądanie strony i wykonywanie na niej akcji oznacza zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie.

Klasyczne Indie

Wycieczki objazdowe

Kod oferty: FTR 103390/37

Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz

30°C Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz

Średnia temperatura w dzień w wybranym terminie podróży

Kliknij aby aktywować
Klasyczne Indie
Zdjecie: 1 z 26
Mapa
First minute
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
touroperator:
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
Oferta dostępna

Oferta z dnia 02.09.2020 została sprzedana. Brak wolnych miejsc w poprzednim terminie.
Wybrano pierwszy dostępny termin 02.09.2020

Rezerwacja wstępna

Wypełnienie formularza rezerwacji wstępnej nie wiąże się z żadnymi kosztami. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji.

2+0
9 dni
02.09.2020 - 11.09.2020
śniadania i obiadokolacje (HB)
2 osoby
(2 dorosłych)
Zmień
9 dni
(02.09 - 11.09.2020)
Zmień
02 września 2020
(środa)
Zmień
HB
(śniadania i obiadokolacje)
Zmień

Podróż z:
śr. 02.09.2020  
Kraków - New Delhi
 
pt. 11.09.2020  
Mumbai - Kraków
 
Dostępne opcje zakwaterowania ( dla 2 osób dorosłych )
pokój dwuosobowy (Pokój dwuosobowy) First minute
Dodatkowe ubezpieczenie podróżne "Kup sobie spokój"

Warunki i zakres ubezpieczenia - pakiet Premium

331,20
/ całość
Ubezpieczenie kosztów leczenia do 1 000 000 120 000
Cena całkowita
9 780
PLN
Wczytywanie...
Podsumowanie rezerwacji

9 780,00
Wczytywanie...
Kliknij aby aktywować
Kategoria
Regio
Indie
Opis

DELHI - JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA - DELHI - BOMBAJ

Dzień 1. Warszawa - Delhi.  Wylot z lotniska Chopina do Delhi.

Dzień 2. Delhi (trasa okoł o 45 km).  Przylot do Delhi na mię dzynarodowe lotnisko im. Indiry Gandhi. Transfer do hotelu, ś niadanie i czas wolny na odpoczynek. Po poł udniu, dla chę tnych wycieczka do Kompleksu Ś wią tyń Akshardham (dodatkowo pł atne na miejscu u pilota). Nowoczesny i zarazem tradycyjny, olbrzymich rozmiaró w kompleks został oddany do uż ytku w listopadzie 2005 roku. Jest to zapierają cy dech w piersiach kompleks finezyjnie zdobionych budowli, któ re tradycją i architekturą nawią zują do ponad trzydziestowiecznej tradycji hinduizmu. Przy budowie zastosowano tradycyjny, w pó ł nocnych Indiach, marmur i czerwony piaskowiec, obrabiane w pię ciu ró ż nych stylach architektonicznych - z Radż astanu, Orrisy, Gudż aratu oraz z elementami mogolskimi i dż inijskimi. Wszystko postawione i dopracowane w rekordowo kró tkim okresie 5 lat. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 3. Delhi (trasa okoł o 35 km). Po ś niadaniu zwiedzanie stolicy Indii, olbrzymiego miasta historycznie podzielonego na starą i nową czę ś ć. Zaczniemy od Starego Delhi, wybudowanego w czasach mogolskich, zwanego też Szahdż ahanabadem. Dzisiaj stanowi ono centrum delhijskich muzuł manó w, dlatego pierwszym punktem programu bę dzie Jama Masjid (Meczet Pią tkowy), najwię kszy meczet w Indiach. Pó ź niej przejaż dż ka rikszami po wą skich i nadal klimatycznych uliczkach Starego Delhi. Zobaczymy takż e są siadują cy z meczetem Czerwony Fort (tylko z zewną trz) i udamy się do Raj Gath - miejsca kremacji Mahatmy Gandhiego. Nastę pnie przemieś cimy się do tzw. Nowego Delhi, wybudowanego na począ tku XX w. przez Brytyjczykó w, jako centrum administracyjne kolonialnych Indii. Zobaczymy mię dzy innymi okazał y Rashtrapati Bhavan (Pał ac Wicekró la), przyległ e, bliź niacze budynki Sekretariató w, Sansad Bhawan (Parlament Indyjski) oraz Bramę Indii, stanowią cą okazał y ł uk triumfalny wzniesiony ku czci Hindusó w poległ ych na wszystkich frontach I Wojny Ś wiatowej i podczas Wojen Afgań skich. W dalszej czę ś ci dnia odwiedzimy grobowiec Humayuna uznawany za architektoniczny pierwowzó r sł ynnego Taj Mahal. Na koniec dnia zwiedzimy Gurdwarę Bangla Sahib - najwię kszą i najważ niejszą w Delhi ś wią tynię sikhijską. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 4. Delhi - Jaipur (trasa okoł o 260 km, przejazd okoł o 6 godzin).  Ś niadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przed poł udniem odwiedzimy Kutb Minar - najwyż szy ceglany minaret w Indiach, któ ry wraz z okolicznymi zabytkami wpisany został na listę ś wiatowego dziedzictwa UNESCO. Z Delhi udamy się w kierunku Radż astanu, do miejscowoś ci Jaipur. W miarę moż liwoś ci czasowych, przed zakwaterowaniem w hotelu w Jaipurze, zł oż ymy wizytę w miejscowej "drukarni tekstylió w". Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.

Dzień 5. Jaipur (trasa okoł o 30 km).  Rankiem, po ś niadaniu, udamy się do Fortu Amber, któ rego pierwszy dziedziniec zdobę dziemy na sł oniach. XI-wieczny fort jest doskonale umiejscowioną , mocno obwarowaną Radż pucką fortyfikacją , a jednocześ nie przez dł ugi czas był gł ó wną siedzibą bogatego rodu spod znaku sł oń ca. Niewą tpliwe najpię kniejsze budowle to Brama Ganesi oraz Shish Mahal - zdobiony tysią cami kawał kó w luster. W dalszej czę ś ci dnia wró cimy w obrę b muró w XVIII-wiecznego miasta Jaipur, zwanego też Ró ż owym Miastem. Zwiedzimy obecną siedzibę Radż y Jaipuru - Pał ac Miejski oraz sprawdzimy aktualny czas sł oneczny na olbrzymich kamiennych przyrzą dach astronomicznych w Jantar Mantar. Kolejna nazwa Jaipuru to Miasto Klejnotó w, z bogactwa któ rych i ich doskonał ej obró bki miasto sł ynie, wię c bę dą c tam nie moż na pominą ć kró tkiego pokazu rę cznej obró bki kamieni szlachetnych. Zwiedzają c Jaipur na pewno zrobimy też zdję cia przy Hava Mahal (Pał acu Wiatró w) oraz Jal Mahal (Pał acu na Wodzie). Po poł udniu czas wolny. Chę tni bę dą mogli (za dodatkową opł atą ) odwiedzić urokliwie poł oż oną , pomię dzy okolicznymi wzgó rzami Galta Ji. Wielowiekowy kompleks ś wią tyń nawią zuje do ż yją cego tu okoł o 2500 lat wcześ niej Pana Galta - mistyka, mę drca, cudotwó rcy. Opró cz wielu funkcjonują cych ś wią tyń , poś wię conych ró ż nym hinduskim bogom oraz ś wię tych basenó w ablucyjnych, wielką atrakcją Galty są stada mał p zamieszkują ce na stał e te tereny. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 6. Jaipur - Fathepur Sikri - Agra (trasa okoł o 260 km, okoł o 6 godzin).  Ś niadanie w hotelu, wykwaterowanie i przejazd w kierunku Agry. Po drodze zwiedzanie pozostał oś ci miasta Fatehpur Sikri. Miasto wybudowane w 1569 roku, przez najwspanialszego mogolskiego cesarza Akbara, tak jak szybko powstał o, tak samo szybko zniknę ł o, przez co okreś lane jest mianem wymarł ego, opuszczonego miasta. Dzię ki kaprysowi Wielkiego Cesarza, któ ry chciał mieszkać blisko lokalnego mę drca - Salima Chisti, moż emy dzisiaj spacerować po olbrzymim, ś wietnie zachowanym kompleksie pał acowym z czasó w ś wietnoś ci imperium mogolskiego w Indiach. Przejdziemy przez kolejne dziedziń ce pał acowe, odwiedzają c mię dzy innymi Diwan-i-Am (dziedziniec audiencji publicznych), Diwan-i-Khas z monumentalnym tronem (pawilon audiencji prywatnych), pię knie zdobiony Pawilon Tureckiej Suł tanki oraz okazał y Pał ac Jodhabai. Nocleg i obiadokolacja w Agrze. Dla chę tnych (za dodatkową opł atą ) moż liwoś ć uczestnictwa w wieczornym spektaklu teatralnym - Taj Show opowiadają cym niezwykle wzruszają cą historię powstania sł ynnego Taj Mahal, któ re odwiedzimy w kolejnym dniu.

Dzień 7. Agra - Delhi (trasa okoł o 220 km, 4-5 godzin).  Wczesnym rankiem, przed ś niadaniem udamy się do jednego z Siedmiu Cudó w Ś wiata - sł ynnego Taj Mahal. Bajeczny, olbrzymi grobowiec, zbudowany z biał ego marmuru, inkrustowany mnó stwem kamieni szlachetnych i pó ł szlachetnych, uznawany jest za ś wiadectwo wielkiej mił oś ci cesarza Shahjahana do najukochań szej ż ony Mumtaz Mahal. Jego budowa trwał a 22 lata, od 1631 do 1653 r. i pochł onę ł a znaczną czę ś ć cesarskiego skarbca. Obejrzymy go w peł nym majestacie i otoczeniu mogolskich ogrodó w. Po wizycie w Taj Mahal powró t do hotelu na ś niadanie. W dalszej czę ś ci dnia odwiedzimy Czerwony Fort - zespó ł budowli fortecznych i pał acowych pochodzą cy z czasó w cesarza Akbara. Fortyfikację ukoń czono w 1565 roku, jednak jako gł ó wna siedziba wł adcó w mogolskich był a wielokrotnie przebudowywana wewną trz. Dzię ki temu do dziś zachował się cał y kompleks pał acowy, któ rego poszczegó lne czę ś ci reprezentują ró ż ne style i nazwane są od imienia mogolskiego wł adcy, któ ry je przebudowywał. W ś rodku dnia, w miarę dostę pnoś ci czasowej, bę dziemy mieli okazję zapoznać się z kontynuowanymi od czasó w budowy Taj Mahal tradycyjnymi metodami inkrustacji marmuró w. Po poł udniu powró t do Delhi. Po przyjeź dzie do Delhi zakwaterowanie w hotelu, czas wolny. Obiadokolacja w hotelu.

Dzień 8. Delhi – Bombaj.  Po ś niadaniu transfer na lotnisko i przelot do Bombaju – jednego z najwię kszych miast ś wiata i stolicy Bollywood. Po wylą dowaniu transfer do hotelu, a nastę pnie zwiedzanie Bombaju. Miasto był o pierwszym duż ym oś rodkiem brytyjskim w Indiach, gł ó wnym portem wymiany handlowej z Europą i waż nym oś rodkiem szkutniczym. Obszar siedmiu wysepek, któ ry do Korony Brytyjskiej wniosł a w posagu księ ż niczka z rodu Braganza, został wydzierż awiony przez Kompanię Wschodnioindyjską i stopniowo rozwijany, aż do postaci dzisiejszego pó ł wyspu. Bombaj ś miał o moż na nazwać najbardziej europejskim spoś ró d wszystkich miast Indii, co da się zauważ yć podczas zwiedzania. Podczas zwiedzania zobaczymy m.in.: pię kną Fontannę Flory i chyba najwię ksze brytyjsko - indyjskie dzieł o, któ rym jest do dziś funkcjonują cy dworzec kolejowy zwany Terminalem Victorii.Bę dziemy mieli okazję przejechać się Marine Drive, odwiedzić Main Bahavn, dom / muzeum, w któ rym mieszkał Mahatma Gandhi oraz Mauzoleum Haji Ali. Dzień zakoń czymy czasem wolnym na targowisku Crawford Market. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 9. Bombaj.  Po ś niadaniu przejazd do Bramy Indii ską d odpł ywają statki wycieczkowe na Wyspę Elephanta (Sł onia). Wyspa wzię ł a swoją nazwę od wielkiego kamiennego sł onia, ustawionego niegdyś na wejś ciu do kompleksu, wykutych w litej skale ś wią tyń poś wię conych Ś iwie. Obję ty patronatem UNESCO kompleks, pochodzą cy z przeł omu XIII/IV w. jest najcenniejszym zachowanym przykł adem kunsztu rdzennej ludnoś ci. Dodatkową atrakcją tego dnia i wyprawy na wyspę jest jedyny i niepowtarzalny widok Bombaju od strony morza. Po poł udniu czas wolny na zakupy lub moż liwoś ć skorzystania z dodatkowo pł atnej wycieczki fakultatywnej do centrum indyjskiego przemysł u filmowego - Filmowe Studia Bollywood, któ ry dzisiaj rozmachem i budż etem przewyż szył już amerykań skie Hollywood. Podczas wycieczki zwiedzimy funkcjonują cy plan filmowy i podejrzymy na ż ywo jak krę ci się filmy. Podejrzymy takż e pracę technikó w i kulisy montowania produkcji filmowych. Jeś li szczę ś cie pozwoli zajrzymy ró wnież do garderoby gwiazd kina, a moż e nawet zrobimy sobie pamią tkowe zdję cie ze znaną /ym aktorką /em albo przynajmniej zdobę dziemy autograf. Obiadokolacja w hotelu. Wieczorem / nocą transfer na lotnisko oraz wylot do Polski.

Dzień 10. Przylot na lotnisko w Warszawie.


UWAGA ! Należ y pamię tać , ż e Indie to fascynują cy i egzotyczny kraj, co opró cz wspaniał ych wraż eń wią ż e się z pewnymi ucią ż liwoś ciami podró ż y. Dla Pań stwa komfortu staramy się bardzo, aby standard zakwaterowania nie wykraczał poniż ej ogó lnie przyję te normy hoteli 3*, jednak nie mamy wpł ywu na sł aby stan indyjskich dró g i ucią ż liwoś ci zwią zane z dł ugimi przejazdami.

Wyposażenie
Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Cena zawiera

Cena zawiera:

 • przelot Polska – Delhi / Bombaj - Polska liniami rejsowymi z przesiadkami
 • przelot wewnę trzny na trasie Delhi – Bombaj (limit bagaż u na lotach lokalnych - 15 kg bagaż gł ó wny, opł ata za nadbagaż zależ y od przewoź nika i waha się w granicach 300 rupii indyjskich (6 USD) za każ dy kilogram)
 • opł aty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNW
 • zakwaterowanie w hotelach 3-4* w pokojach dwuosobowych z ł azienkami i klimatyzacją i/lub wentylatorami przysufitowymi,
 • wczesne zakwaterowanie w hotelu drugiego dnia programu, w zależ noś ci od godziny przylotu do Delhi, oraz pó ź ne wykwaterowanie z hotelu w ostatnim dniu wycieczki,
 • wyż ywienie: ś niadania i obiadokolacje
 • transport klimatyzowanym autokarem na trasie wycieczki
 • zwiedzanie wg programu (bez biletó w wstę pu)
 • serwis wykwalifikowanego polskiego pilota
Cena nie zawiera
 • obowią zkowa opł ata za wstę py do zwiedzanych obiektó w, obsł uga lokalnych przewodnikó w, serwis miejscowego agenta, zwyczajowe napiwki i inne opł aty lokalne w wysokoś ci ok. 205 USD na osobę jako pakiet pł atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki,
 • dopł ata do zakwaterowania w pokoju pojedynczym albo do tań szej opcji "podró ż ują cy samotnie" (uczestnik moż e być dokwaterowany do innej osoby tej samej pł ci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji "podró ż ują cy samotnie", dopł ata zostanie anulowana
 • opł ata za fotografowanie i filmowanie do 10  USD/os.
 • koszty wycieczek fakultatywnych:
  • Kompleks Ś wią tyń Akshardham - ok. 25 USD/os.
  • Galta Ji – ok. 15 USD/os.
  • Taj Show - od 40 USD/os.
  • Studia Filmowe Bollywood – ok. 150 USD/os.
  • kosztu wizy indyjskiej i poś rednictwa wizowego,
 • miejsca obok siebie w samolocie za dodatkową opł atą (o cenę i dostę pnoś ć zapytaj sprzedawcę ).
Obsługa na miejscu

w ję zyku polskim

Informacje wizowe

1. Za poś rednictwem organizator.
organizator poś redniczy w uzyskaniu wizy w cenie 100 PLN/os + koszt wizy 180 PLN/os. W przypadku zgł oszenia poś rednictwa wizowego w rezerwacji konieczne jest wypeł nienie wniosku wizowego online oraz zał ą czenie w nim skanu wymaganych dokumentó w: paszportu (pdf, min. 10KB, max. 300 KB) oraz zdję cia w kolorze (jpg, min. 10 KB, max. 1 MB).
Obowią zkowo, przed wysł aniem dokumentó w do dział u wizowego należ y zgł osić do rezerwacji usł ugę poś rednictwa.
WAŻ NE: W przypadku zakupu ofert Last Minute, istnieje koniecznoś ć skonsultowania moż liwoś ci poś rednictwa z organizator.
Wniosek wizowy: https://ssl.eccoholiday.com/reservation_et/wiza_indie.php
Uprzejmie prosimy:
- Otworzyć paszport na stronie ze zdję ciem oraz zeskanować OBYDWIE STRONY
- Nie skanować dokumentó w do gó ry nogami oraz bokiem
- Jako oryginał do scanu zdję cia uż ywać zdję cia kolorowego zrobionego u fotografa (z twarzą na wprost, na jasnym tle), a nie zdję cia z paszportu
- Podawać w nagł ó wku wniosku prawdziwą datę wyjazdu oraz wpisywać rzeczywistą waż noś ć paszportu (paszporty dzieci waż ne są max. 5 lat)
Wniosek moż na wypeł nić i przesł ać najpó ź niej na 14 dni roboczych przed wylotem.
Uzyskana w drodze poś rednictwa wiza wydawana jest na okres 365 dni i uprawnia do wielokrotnego przekroczenia granicy.

UWAGA : Do przekroczenia granicy indyjskiej przez obywateli Polski konieczny jest paszport waż ny co najmniej 6 miesię cy od daty powrotu z wyjazdu oraz wiza.
2. Samodzielnie za pomocą systemu e-wiza.
Do 96h przed wylotem istnieje moż liwoś ć otrzymania e-wizy w cenie zgodnej z cennikiem + opł ata za transakcję kartą ok. 2 USD*, bez koniecznoś ci wysył ania dokumentó w do Warszawy. W celu otrzymania e-visy należ y wypeł nić wniosek wizowy na stroniehttps://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html oraz doł ą czyć podczas wypeł niania wniosku: zdję cie w kolorze w formacie jpg i skan paszportu (strona ze zdję ciem) w formacie pdf oraz opł acić e-wizę przy pomocy karty kredytowej lub debetowej.* wysokoś ć opł aty moż e ulec zmianie w zależ noś ci od banku, któ ry wydał kartę

Udogodnienia *:
 • Oferty egzotyczne

* Poprawność udogodnień zawsze weryfikuj z opisem hotelu

Ważne informacje:
Prezentowane godziny wylotów mogą ulec zmianie.
Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych informacji MSZ przed podróżą w wybranym kierunku.

Prognozowana pogoda w Bombaj

18.08.2020 (wtorek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 81 %
Wiatr: 15 km/h
19.08.2020 (środa)
Lekki przelotny deszcz
30° C Lekki przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 79 %
Wiatr: 15 km/h
20.08.2020 (czwartek)
Miejscowo przelotny deszcz
30° C Miejscowo przelotny deszcz
Miejscowo przelotny deszcz
27° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 79 %
Wiatr: 16 km/h
21.08.2020 (piątek)
Miejscowo przelotny deszcz
29° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 82 %
Wiatr: 14 km/h
22.08.2020 (sobota)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 78 %
Wiatr: 15 km/h
23.08.2020 (niedziela)
Lekkie zachmurzenie
30° C Lekkie zachmurzenie
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 79 %
Wiatr: 15 km/h
24.08.2020 (poniedziałek)
Miejscowo przelotny deszcz
30° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 78 %
Wiatr: 14 km/h
25.08.2020 (wtorek)
Miejscowo przelotny deszcz
30° C Miejscowo przelotny deszcz
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 80 %
Wiatr: 13 km/h
26.08.2020 (środa)
Lekki przelotny deszcz
30° C Lekki przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 81 %
Wiatr: 14 km/h
27.08.2020 (czwartek)
Lekki przelotny deszcz
29° C Lekki przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 82 %
Wiatr: 16 km/h
28.08.2020 (piątek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 79 %
Wiatr: 17 km/h
29.08.2020 (sobota)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 79 %
Wiatr: 17 km/h
30.08.2020 (niedziela)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 79 %
Wiatr: 20 km/h
31.08.2020 (poniedziałek)
Lekkie zachmurzenie
30° C Lekkie zachmurzenie
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 79 %
Wiatr: 16 km/h
01.09.2020 (wtorek)
Miejscowo przelotny deszcz
30° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 79 %
Wiatr: 18 km/h
Dzień wylotu
02.09.2020 (środa)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 81 %
Wiatr: 19 km/h
Dzień 1
03.09.2020 (czwartek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
27° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 81 %
Wiatr: 20 km/h
Dzień 2
04.09.2020 (piątek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
26° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 83 %
Wiatr: 21 km/h
Dzień 3
05.09.2020 (sobota)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
29° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 81 %
Wiatr: 19 km/h
Dzień 4
06.09.2020 (niedziela)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 82 %
Wiatr: 17 km/h
Dzień 5
07.09.2020 (poniedziałek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 81 %
Wiatr: 16 km/h
Dzień 6
08.09.2020 (wtorek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
29° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 83 %
Wiatr: 16 km/h
Dzień 7
09.09.2020 (środa)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekkie zachmurzenie
26° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 81 %
Wiatr: 16 km/h
Dzień 8
10.09.2020 (czwartek)
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
30° C Umiarkowany lub znaczny ...
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 79 %
Wiatr: 16 km/h
Dzień 9
11.09.2020 (piątek)
Lekki przelotny deszcz
30° C Lekki przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 79 %
Wiatr: 15 km/h
12.09.2020 (sobota)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 78 %
Wiatr: 16 km/h
13.09.2020 (niedziela)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 79 %
Wiatr: 17 km/h
14.09.2020 (poniedziałek)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
27° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 77 %
Wiatr: 17 km/h
15.09.2020 (wtorek)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Miejscowo przelotny deszcz
26° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 77 %
Wiatr: 17 km/h
16.09.2020 (środa)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Umiarkowany lub znaczny przelotny deszcz
26° C Umiarkowany lub znaczny ...
Wilgotność 76 %
Wiatr: 17 km/h
17.09.2020 (czwartek)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 76 %
Wiatr: 16 km/h
18.09.2020 (piątek)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 74 %
Wiatr: 16 km/h
19.09.2020 (sobota)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Miejscowo przelotny deszcz
26° C Miejscowo przelotny deszcz
Wilgotność 73 %
Wiatr: 16 km/h
20.09.2020 (niedziela)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekkie zachmurzenie
26° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 73 %
Wiatr: 15 km/h
21.09.2020 (poniedziałek)
Miejscowo przelotny deszcz
31° C Miejscowo przelotny deszcz
Lekki przelotny deszcz
26° C Lekki przelotny deszcz
Wilgotność 74 %
Wiatr: 14 km/h
22.09.2020 (wtorek)
Słonecznie
31° C Słonecznie
Lekkie zachmurzenie
26° C Lekkie zachmurzenie
Wilgotność 73 %
Wiatr: 13 km/h
23.09.2020 (środa)
Słonecznie
31° C Słonecznie
Bezchmurnie
26° C Bezchmurnie
Wilgotność 73 %
Wiatr: 16 km/h
24.09.2020 (czwartek)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Bezchmurnie
26° C Bezchmurnie
Wilgotność 72 %
Wiatr: 14 km/h
25.09.2020 (piątek)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Bezchmurnie
26° C Bezchmurnie
Wilgotność 70 %
Wiatr: 15 km/h
26.09.2020 (sobota)
Słonecznie
32° C Słonecznie
Bezchmurnie
26° C Bezchmurnie
Wilgotność 70 %
Wiatr: 15 km/h

Średnie temperatury w ciągu roku w Delhi

Temperatura
w dzień (°C)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
13 16 18 17 24 28 21 23 25 24 25 20
I połowa roku II połowa roku
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Temperatura w dzień (°C)
13 °
16 °
18 °
17 °
24 °
28 °
21 °
23 °
25 °
24 °
25 °
20 °
Temperatura w nocy
w nocy (°C)
9 8 11 12 17 15 16 17 18 17 17 15
Temperatura w nocy (°C)
9 °
8 °
11 °
12 °
17 °
15 °
16 °
17 °
18 °
17 °
17 °
15 °
Średnia liczba
słonecznych dni
 • 29
 • 24
 • 21
 • 23
 • 25
 • 24
 • 16
 • 11
 • 22
 • 27
 • 28
 • 31
Średnia liczbasłonecznych dni
 • 29
 • 24
 • 21
 • 23
 • 25
 • 24
 • 16
 • 11
 • 22
 • 27
 • 28
 • 31
Średnie
opady (mm)
 • 0
 • 30
 • 21
 • 0
 • 0
 • 6
 • 63
 • 177
 • 24
 • 123
 • 0
 • 0
Średnieopady (mm)
 • 0
 • 30
 • 21
 • 0
 • 0
 • 6
 • 63
 • 177
 • 24
 • 123
 • 0
 • 0
Ilość dni
deszczowych
 • 2
 • 5
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 15
 • 20
 • 8
 • 4
 • 2
 • 0
Ilość dnideszczowych
 • 2
 • 5
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 15
 • 20
 • 8
 • 4
 • 2
 • 0
powered by fostertravel.pl
0